0
مجموع:0 تومان

هیات مدیره

سید امین حسینی

مشاوران و طرح های مالی

امیرحسین شکوهی

عباس قنبری

ایرج احمدخانی

جواد ناصریان

عذرا ناصریان

محسن عبدالهی

سعید پیری

مرتضی خواصی

مهرنوش طاهرخانی

امور مالی

مریم جلیل خانی

(مسئول امور مالی و دفتری)

امور اداری

مائده بازرگانی

(مسئول امور اداری و تدارکات)

امور فنی

سمیرا جعفری

(کارشناس نرم افزار)

محمدرضا رفیعی

(کارشناس نرم افزار)

مهدی گیوه ای

(کارشناس طرح و برنامه ریزی)

امور دیجیتال

نرگس یمینی

مریم بهاروند

شیوا بابایی

برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید